Onze Wijkgemeente wordt gedragen door de leden in de vorm van actie en in de vorm van geld. Onze Wijkgemeente wordt geheel betaald door haar leden, door u en jou. Dat gebeurt via collecten in de kerkdiensten, via giften en via jaarlijkse bijdragen. Ook kunt u in uw testament onze Wijkgemeente gedenken.

Collecten
In elke kerkdienst wordt gecollecteerd; gewoonlijk drie collectes: voor de diaconie, voor onze organisatie en voor onze activiteiten.
Collectebonnen kunnen worden gekocht via de webshop  https://site.skgcollect.nl/292/pagina/2497/collectebonnen.html of via de website van de Protestantse gemeente Apeldoorn: https://pkn-apeldoorn.nl/over-ons/collectebonnen-kopen/  (het bedrag is aftrekbaar voor de inkomsten belasting als gift). De bestelde collectebonnen worden per post bij u thuisbezorgd.

Digitale collecte
Betalingen via SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer) worden berekend van donderdag t/m woensdag en toegerekend aan de tussenliggende zondag. In het geval van een bijzondere eredienst of andere gebeurtenis: kunt u de bestemming aangeven bij “Opmerkingen”.
U kunt uw betaling doen via:

  • De app Appostel op uw Smartphone of iPhone (te downloaden via Playstore of de App Store); bent u nog niet bekend met het werken met Appostel ga naar Appostel.nl en bekijk het filmpje “installeer Appostel” zodat u aan de digitale collecten mee kunt doen.
  • PC of laptop: klik op de collectezak   U komt in een formulier waarin u kunt kiezen voor de betaalmogelijkheden en de collectedoelen.
  • Overmaken naar de bankrekening Collecten JLK & KHS: NL86 INGB 0008 2492 92 t.n.v. Collecten JLK & KHS te Apeldoorn, o.v.v. “Collecten Jachtlaankerk” en datum collecte. De vermelding van de collecte-datum is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen

Giften
U kunt u de wijkgemeente ook ondersteunen via een incidentele gift en via vaste bijdragen.
Wij maken onderscheid in:

  • Giften en bijdragen voor diaconale doelen (dichtbij en ver weg)
  • Giften en bijdragen voor activiteiten in en van onze wijkgemeente (wij noemen dit de wijkkas)
  • Giften en bijdragen voor onze organisatie (predikant, pastor, kosters, gebouwen)

Voor u en ons kan het aantrekkelijk zijn gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden. Giften en bijdragen aan de Kerk zijn onder een aantal voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.

Periodieke giften  – of lijfrenteschenkingen – zijn volledig aftrekbaar voor de belasting en niet gebonden aan een minimum of maximum bedrag.
Het verschil met gewone giften is, dat de schenker zich bij een periodieke gift verplicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te schenken; dat mag ook in termijnen. Voor meer informatie over periodieke giften, lees verder op  http://www.jachtlaankerk.nl/periodieke-giften/

De Protestantse Gemeente Apeldoorn is een zgn. ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het ANBI-nummer voor de Protestantse Gemeente Apeldoorn is 002.531.483.

Penningmeester van de wijkkas:
Robert ten Hooven
Telefoon: 055 521 63 90
E-mail:
Vrijwillige bijdragen: NL21 INGB 0001 1165 00 (ING) t.n.v. Wijkkas Jachtlaankerk

Penningmeester van de diaconie:
Nic Pot
E-mail:  

Wijkdiaconie: NL 19 RABO 0300 0951 12 (Rabobank) t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Jachtlaankerk