Een bloeiende wijkgemeente kost geld; we hebben een predikant, een kerk en een kapel, een kerkelijk werker, een koster, we betalen energiekosten, belastingen en verzekeringen en het merendeel van de activiteiten die we uitvoeren kosten ook geld.

Onze wijkgemeente wordt geheel betaald door haar leden, door u en jou. Dat gebeurt via jaarlijkse bijdragen, collecten in de kerkdiensten en via giften. Ook kunt u in uw testament onze wijkgemeente benoemen.

Geven heeft ook een fiscale kant en ook die willen we u in deze wegwijzer niet onthouden. De overheid stimuleert fiscaal het geven aan goede doelen. Kerken zijn door de overheid erkende goede doelen en herkenbaar met een zogenaamde ANBI-codering, waardoor u aanspraak kunt maken op een aftrekpost in uw Inkomsten Belasting.

Via deze wegwijzer leggen we per onderdeel uit welke vormen van geven er zijn en op hoofdlijnen geven we aan waar uw bijdrages aan worden besteed.

Bronnen van giften:
Vaste Vrijwillige Bijdrage
Collecten
Giften
Legaten
Periodieke giften
Vrijwilligerswerk
Inkomstenbelasting

Voor nadere uitleg over de bronnen svp doorscrollen naar beneden.

Vaste vrijwillige bijdrage

De belangrijkste bron van inkomsten voor onze wijkgemeente is de “Vaste vrijwillige bijdrage”.
Net als een vereniging of club niet zonder de inkomsten uit contributies kan, geldt dat ook voor onze wijkgemeente. Deelname aan de kerkelijke “vereniging” is niet vrijblijvend en schept verplichtingen en geeft verantwoordelijkheid. De bijdrage wordt vast genoemd omdat we verwachten dat elk lid van de gemeente een jaarlijkse bijdrage doet. De bijdrage is in hoogte vrijwillig. Aan het begin van het kalenderjaar wordt, middels de Aktie Kerkbalans, elk gemeentelid gevraagd zijn of haar toezegging voor dat jaar op te geven. Daarbij kan worden aangegeven om die bijdrage ineens of in termijnen te voldoen. Om het u en de kerk makkelijk te maken wordt het betalen via een automatische incasso aanbevolen. Mocht u vragen hebben over Vaste Vrijwillige Bijdrage, neem dan contact op met de betreffende kerkrentmeester via het volgende emailadres:

Collecten

Collecten zijn giften die u kunt doen tijdens de collecten in of na afloop van de Eredienst in contant geld of met zogenaamde collectebonnen. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van de digitale collecte met de Appostel App of via het digitale collectezakje op de website van onze wijkgemeente onder het kopje ‘geven’. Voordeel t.o.v. geven in contant is dat geven aan collecten via collectebonnen, net als digitale giften, aantoonbaar is voor uw Inkomstenbelasting.De collecte-doelen worden per eredienst vermeld in de Zondagsbrief en op de website; een van de 3 te houden collecten is voor een diakonaal project, verderweg of dichtbij.

  • Contant geld geven vergt geen nader uitleg.
  • Collectebonnen kunt u via de website bestellen via de website van de Protestantse gemeente Apeldoorn: https://pkn-apeldoorn.nl/over-ons/collectebonnen-kopen/. De bestelde bonnen worden dan thuisbezorgd.
  • Digitaal via de app Appostel op uw Smartphone of iPhone (eenmalig te downloaden en te installeren via Playstore of de App Store); Voor uitleg over Appostel ga naar Appostel.nl en bekijk het filmpje “installeer Appostel”. Geven via Appostel kost minder geld voor de wijkgemeente.
  • Digitaal via deze website: klik op de afbeelding van de collectezak  . U komt in een formulier waarin u zelf kunt kiezen voor de betaalmogelijkheden en de collectedoelen. Deze mogelijkheid is anoniem; maar brengt voor de wijk kosten mee zich mee.
  • Digitaal via uw bank: bedrag overmaken naar de bankrekening Collecten JLK & KHS: NL86 INGB 0008 2492 92 o.v.v. “Collecten Jachtlaankerk” en datum collecte.

Giften

Giften vormen ook een belangrijke bron van inkomsten voor onze kerk. Aan een gift kan een doel worden gekoppeld, bijvoorbeeld (kelder)kerk, jeugd, muziek & zang of algemeen voor de wijkkas. Uit de wijkkas worden de kleinere uitgaven gedaan, denk aan de koffie/thee na de dienst en de bloemengroet. Maar ook speciale projecten kunnen hier mede uit worden betaald, denk bijvoorbeeld aan een musical. Uiteraard kunt u ook extra geven aan een diakonaal doel.
Een gift kunt u opnemen bij een aangifte Inkomstenbelasting.

Legaten

Het is ook mogelijk om de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren en/of de Protestantse Gemeente Apeldoorn op te nemen in uw testament.
Nalaten aan de kerk kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een eigen handgeschreven verklaring (codicil) is voor de wet niet voldoende.
Nalaten aan de kerk kan op twee manieren:

  1. De kerk krijgt een legaat, een deel van de erfenis. Dit is de meest gebruikelijke methode. Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook onroerend goed zoals een huis, een effectenportefeuille of een kunstwerk.
  2. De kerk wordt (mede-)erfgenaam. De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal de kerk een nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden; dat betekend dat de kerk niet aansprakelijk is voor eventuele schulden in de nalatenschap.

Als u deze vorm van ‘geven’ overweegt, denk bij het opmaken of aanpassen van uw testament aan:

  • U kunt de bestemming van de nalatenschap of het legaat specifiek ‘oormerken’, bijvoorbeeld ‘ten behoeve van de wijkgemeente Jachtlaankerk’ of voor ‘de diaconie’ etc. De kerk is dan gehouden de nalatenschap voor het genoemde doel in te zetten en mag het niet in de ‘algemene middelen’ meenemen
  • Bespreek met uw notaris de gevolgen voor de mede-erfgenamen, als die er zijn. Zeker in het geval de kerk mede-erfgenaam wordt, benoem dan een executeur.

Periodieke giften

Een bijzondere vorm van geven vormen de ‘Periodieke giften’. Periodieke giften zijn, zonder dat een drempelbedrag wordt toegepast, volledig aftrekbaar. Het verschil met gewone giften is dat de schenker zich bij een periodieke gift verplicht om de begunstigde jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een bepaald vast bedrag te schenken; dat mag in termijnen.
Afhankelijk van inkomen ontvangt u via uw inkomstenbelasting een aanzienlijk deel van het geschonken bedrag terug. “Voor hetzelfde geld kunt u zo meer schenken aan de kerk!”.

Mocht u overwegen om uw bijdrage in de vorm van een Periodiek Gift te doen, neem dan contact op met de Leden- en Bijdragenadministratie van het Kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Zij regelen de schriftelijke overeenkomst verder met u. U kunt al uw bijdragen aan de kerk (kerkbalans, giften, collecten) gezamenlijk opvoeren. Jaarlijks kan wel de verdeling tussen de doelen door u worden aangepast.

Vrijwilligerswerk

U kunt ook als vrijwilliger bijdragen aan het wel en wee in onze kerk; er is genoeg werk te doen. Door mee te werken aan de kerk ontstaat een band, zowel met de wijkgemeente als met mede vrijwilligers en leden van de wijkgemeente.
Omdat de kerk sommige vrijwilligers vanwege hun takenpakket een vrijwilligersvergoeding toekent, kan een vrijwilliger, indien de vergoeding als gift teruggeven wordt aan de kerk, een verklaring van de gift krijgen en gebruiken bij de aangifte Inkomsten Belasting.

Inkomstenbelasting

De Protestantse Gemeente Apeldoorn is een door de overheid erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); het ANBI-nummer is 002.531.483. Dit geeft u de mogelijkheid al uw giften die we benoemd hebben, op te geven als aftrekpost voor uw inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst vindt u precies aan welke voorwaarden een gift moet voldoen.

Penningmeester van de wijkkas:
Robert ten Hooven
Telefoon: 06 83 16 27 98 (ook via WhatsApp te benaderen)
E-mail:
Vrijwillige bijdragen: NL21 INGB 0001 1165 00 (ING) t.n.v. Wijkkas Jachtlaankerk

Penningmeester van de diaconie:
Nic Pot
E-mail:  

Wijkdiaconie: NL 19 RABO 0300 0951 12 (Rabobank) t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Jachtlaankerk